ประวัติความเป็นมา

มุกดาหารเคยเป็น “เมือง” มาก่อนถึง ๑๗๓ ปี ก่อนถูกยุบเป็นอำเภอเมืองมุกดาหาร ขึ้นกับเมืองนครพนม แล้วจึงได้เปิด ที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ จนถึง พ.ศ. ๒๔๕๙ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้เปลี่ยนคำว่า “เมือง” เป็น “จังหวัด” ให้เหมือนกันหมดทั่วราชอาณาจักร ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ (ราชกิจจานุเบกษา) พ.ศ. ๒๔๕๙ เมืองนครพนม จึงเปลี่ยนเป็น จังหวัดนครพนม และอำเภอเมืองมุกดาหาร ก็เปลี่ยนเป็นอำเภอมุกดาหาร ขึ้นกับจังหวัดนครพนม ในการปกครองของมณฑลอุดร

พ.ศ. ๒๕๒๕ รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๒๕ ยกฐานะอำเภอมุกดาหารเป็นจังหวัด ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๕ และเป็นจังหวัดมุกดาหารถึงปัจจุบัน

อำเภอเมืองมุกดาหาร แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น ๑๓ ตำบล ๑๔๙ หมู่บ้าน ได้แก่

 1. มุกดาหาร (Mukdahan) จำนวน ๖ หมู่บ้าน
 2. ศรีบุญเรือง (Si Bun Rueang) จำนวน - หมู่บ้าน
 3. บ้านโคก (Ban Khok) จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน
 4. บางทรายใหญ่ (Bang Sai Yai) จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน
 5. โพนทราย (Phon Sai) จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน
 6. ผึ่งแดด (Phueng Daet) จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน
 7. นาโสก (Na Sok) จำนวน ๑๖ หมู่บ้าน
 8. นาสีนวน (Na Si Nuan) จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน
 9. คำป่าหลาย (Kham Pa Lai) จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน
 10. คำอาฮวน (Kham Ahuan) จำนวน ๑๖ หมู่บ้าน
 11. ดงเย็น (Dong Yen) จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน
 12. ดงมอน (Dong Mon) จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน
 13. กุดแข้ (Kut Khae) จำนวน ๖ หมู่บ้าน

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอเมืองมุกดาหาร มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอดงหลวง อำเภอธาตุพนม (จังหวัดนครพนม) และอำเภอหว้านใหญ่

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แขวงสะหวันนะเขต (ประเทศลาว)

ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอดอนตาลและอำเภอนิคมคำสร้อย

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอหนองสูงและอำเภอคำชะอี

(Visited 3,934 times, 4 visits today)