อำเภอเมืองมุกดาหาร ประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

เข้าชม 10 ครั้ง

🌎🌎 อำเภอเมืองมุกดาหาร ประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองและฝ่ายรักษาความสงบ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 🌎🌎

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565  โดยได้ดำเนินภายใต้มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (โควิด 19) อย่างเคร่งครัด

ในการนี้ นางวันเพ็ญ รัตนบุรี พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานโครงการต่างๆ อาทิ การขจัดความยากจนในพื้นที่อำเภอเมืองฯที่ต้องได้รับความร่วมมือจากแต่ละหน่วยงานเพื่อให้เกิดผลบรรลุตามวัตถุประสงค์
👉 นอกจากนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหารร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร จัดบูธขายสินค้าท้องถิ่น พืชผัก อาหาร ของใช้ และผลิตภัณฑ์ O-TOP ของอำเภอเมือง เพื่อให้กลุ่มอาชีพได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นและประชาชนได้สนับสนุนสินค้าของท้องถิ่นตนเอง ณ หอประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 10 times, 1 visits today)