พช.เมืองมุกดาหาร ติดตามครัวเรือน โคก หนอง นา ในพื้นที่อำเภอ

เข้าชม 8 ครั้ง

🌎🌎 พช.เมืองมุกดาหาร ติดตามครัวเรือน โคก หนอง นา ในพื้นที่อำเภอ 🌎🌎

วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2565 นางวันเพ็ญ รัตนบุรี พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นายวุฒิศักดิ์ ผากา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสาวปนัดดา ผิวคำ อาสาพัฒนา ออกติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล ได้ดำเนินการประเมินศักยภาพพื้นที่ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยพิจารณาจากสภาพพื้นที่ การสอบถามสัมภาษณ์เจ้าของแปลงหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการแบ่งเกณฑ์ออกเป็น 3 ระดับได้แก่ ระดับ A ต้นแบบศูนย์เรียนรู้ ระดับB สร้างเสริมสูตรต้นแบบ และระดับC ปรับตัวสู่การพัฒนา

ผลการดำเนินงานพบว่าครัวเรือนได้ดำเนินการบริหารจัดการดิน น้ำ การปลูกพืชผักสวนครัว เช่น พริก มะเขือ มะละกอ กล้วย มีการเลี้ยงปลา สามารถลดรายจ่ายได้ไม่น้อยกว่า 2,000 บาทต่อเดือน

(Visited 8 times, 1 visits today)