พช.เมืองมุกดาหารดำเนินโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 4 ครั้ง

🌎🌎 การดำเนินโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 🌎🌎

วันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยหลักการพึ่งตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติให้กับครัวเรือนพัฒนา สำหรับฝึกปฏิบัติร่วมกัน โดยลงมือทำ ปฏิบัติจริง ปฏิบัติร่วมกัน โดยเชื่อมโยงกับพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนา ผ่านกิจกรรมการจัดฐานเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ ได้แก่ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และการทำน้ำหมักรสจืด ให้ครัวเรือน พัฒนาได้นำความรู้จากการปฏิบัติจริงในวันนี้ไปปรับใช้ ภายในครัวเรือนของตนเองได้ ซึ่งได้ดำเนินการ จำนวน 2 หมู่บ้าน ดังนี้

  1. แปลงนายรุ่งศิลป์ ทองผา ม.12 ต.บ้านโคก
  2. แปลงนางวารุณี ประดับ ม.6 ต.คำป่าหลาย
(Visited 4 times, 1 visits today)