พช.เมืองมุกดาหาร เชิญชวนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้าOTOP เข้ารับการคัดสรร สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ. 2565

เข้าชม 14 ครั้ง

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร ดำเนินโครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาในระดับประเทศ และการเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคลทั่วไป พร้อมทั้งการกระตุ้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากล โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร

ในการนี้ นางวันเพ็ญ รัตนบุรี พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นางวิไลวรรณ เรืองเทศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงาน OTOP เป็นผู้ดำเนินการรับสมัครและดำเนินการประสานงานเพื่อส่งผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรรในระดับจังหวัดต่อไป

(Visited 14 times, 1 visits today)