พช.เมืองมุกดาหารรวมพลัง ร่วมใจประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย เพื่อนำไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เข้าชม 13 ครั้ง

🌎🌎 พช.เมืองมุกดาหารรวมพลัง ร่วมใจประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย เพื่อนำไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 🌎🌎

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565  เวลา 10.00 น. ณ ห้องแก้วมุกดา  ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย โดยมีนายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยกำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้รับโอกาสให้เป็นส่วนหนึ่ง ในการรังสรรค์กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธานเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสดังกล่าว โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้ทุกจังหวัด ได้น้อมนำพระราชปณิธานที่พระองค์ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นในการที่ทรงปรารถนาทำให้พสกนิกรชาวไทยที่อาศัยในทุกถิ่นที่ของประเทศได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการสืบสาน รักษา อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาการทอผ้าของบรรพบุรุษให้มีอาชีพ มีรายได้ จุนเจือครอบครัว ด้วยการเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนในจังหวัด นำผ้าอัตลักษณ์ของชุมชน/ท้องถิ่น มาประดิษฐ์เป็นผีเสื้อขนาดและสีต่าง ๆ ตามที่เห็นเหมาะสม จังหวัดละ 90 ตัว เพื่อนำไปประกอบการจัดนิทรรศการ  เฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดแนวถนนราชดำเนินกลาง โดยจะจัดส่งผีเสื้อฯ ดังกล่าว ไปยังกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

โดยจังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย ในวันที่    9 – 10 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ในการนี้ นางวันเพ็ญ รัตนบุรี พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร ได้นำทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และเครือข่าย OTOP สนับสนุนผ้าไทย/ผ้าพื้นถิ่น และร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดมุกดาหาร เพื่อรวบรวมนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด้วยความมุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกัน

(Visited 13 times, 1 visits today)