พช.เมืองมุกดาหาร รับการติดตามนิเทศงานจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดหาร

เข้าชม 14 ครั้ง

🌎🌎พช.เมืองมุกดาหาร รับการติดตามนิเทศงานจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดหาร🌎🌎

วันที่ 20 เมษายน 2565  เวลา 13.30 น. นายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายวิษณุ จันทร์โพธิ์ ผู้อำนวนการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ออกนิเทศติดตามงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร

ในการนี้ นางวันเพ็ญ รันตนบุรี พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร นำเสนอผลการดำเนินงานตามภารกิจของกรมและจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ รับการติดตาม

โดยมีประเด็นเน้นย้ำดังนี้

  1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. การขับเคลื่อน โคก หนอง นา โมเดล
  3. OTOP
  4. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ)
  5. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
  6. การสวมใส่ผ้าไทย และ
  7. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

โดยท่านพัฒนาการจังหวัดเน้นย้ำฝากข้อคิดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนยึดถือ คติ “รู้หน้าที่ : มีความรับผิดชอบ” และให้รู้จักวางแผนงานก่อนการดำเนินงานต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์เพื่อให้การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 14 times, 1 visits today)