พช.เมืองมุกดาหาร ประชุมทีมพี่เลี้ยงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 15 ครั้ง

🌎🌎 พช.เมืองมุกดาหาร ประชุมทีมพี่เลี้ยงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 🌎🌎

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอเมืองมุกดาหาร ประธานการประชุมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนางวิไลวรรณ เรืองเทศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นเลขานุการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและกลไกขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ำรวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นที่ ได้มีการนำเสนอข้อมูลครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ใน TPMAP ว่ามีกี่รายและรายใดควรได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน รวมถึงการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ครัวเรือนประสบเพื่อให้ครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งตนเองได้ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 15 times, 1 visits today)