อำเภอเมืองมุกดาหาร จัดกิจกรรม “คนมุก สุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรพระ” สืบสานประเพณีอันดีงามของชาติ

เข้าชม 44 ครั้ง

🌎🌎 อำเภอเมืองมุกดาหารจัดกิจกรรม “คนมุก สุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรพระ” สืบสานประเพณีอันดีงามของชาติ 🌎🌎

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ น. อำเภอเมืองมุกดาหารจัดกิจกรรม “คนมุกสุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรพระ” เพื่อเป็นการสร้างอานิสงส์ผลบุญทั้งกับตนเองและครอบครัว แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนาธรรมที่ดีงามอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชนในชาติ และสืบต่อพระพุทธศาสนา โดยให้ส่วนราชการในจังหวัดมุกดาหารและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพหมุนเวียนกันไป ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ วัดศรีมงคลใต้ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 44 times, 1 visits today)