สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน

เข้าชม 8 ครั้ง

🌎🌎 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน 🌎🌎

🔅วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ จังหวัดมุกดาหาร ได้แต่งตั้งทีมงานนิเทศติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน และกำหนดแผนการนิเทศติดตามสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการของอำเภอให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนด

ในการนี้ นางวิไลวรรณ เรืองเทศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ จัดเตรียมสถานที่ไว้ต้อนรับทีมงานนิเทศติดตาม เตรียมเอกสารสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามไตรมาส รายงานข้อมูลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตลาดออนไลน์ และนำเสนอผลการดำเนินงาน รวมทั้งติดตามงานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ณ แปลงนานายสุริยันต์ ล้ำเลิศ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 8 times, 1 visits today)