อำเภอเมืองมุกดาหาร ประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองและฝ่ายรักษาความสงบ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เข้าชม 10 ครั้ง

🌎🌎 อำเภอเมืองมุกดาหาร ประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองและฝ่ายรักษาความสงบ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 🌎🌎

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมประจำเดือน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
📰 ในการนี้ นางวิไลวรรณ เรืองเทศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ การพิจารณาการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้น โครงการต่างๆที่ต้องได้รับความร่วมมือจากแต่ละหน่วยงานเพื่อให้เกิดผลบรรลุตามวัตถุประสงค์
👉 นอกจากนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองรวมกับอำเภอเมืองมุกดาหาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร โครงการพัฒนาตลาด สินค้าเกษตร จัดบูธขายสินค้าท้องถิ่น พืชผัก อาหาร ของใช้ และผลิตภัณฑ์ O-TOP ของอำเภอเมือง เพื่อให้กลุ่มอาชีพได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นและประชาชนได้สนับสนุนสินค้าของท้องถิ่นตนเอง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่นไปในตัว ณ หอประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 10 times, 1 visits today)