สพอ.เมืองมุกดาหาร ต้อนรับคณะติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เข้าชม 13 ครั้ง

🌎🌎 สพอ.เมืองมุกดาหารขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดมุกดาหาร 🌎🌎

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 น.

นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน โดยนางสุปราณี รัชอินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ลงพื้นที่ร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินตามโครงการพัฒนาฯของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค การบูรณาการจากภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนในท้องถิ่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมฐานเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ เครือข่ายการผลิต การแปรรูปผลผลิต  และการลงแปลงครัวเรือนต้นแบบ ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครัวเรือนโคก หนอง นา โดยมีประเด็นการสนทนา คือ เน้นย้ำผลลัพธ์ของโครงการและตัวชี้วัด / ผลสัมฤทธิ์ / ผลประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

การบริหาร จัดการพื้นที่โคก หนอง นา ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ / ภาคีบูรณาการ

การเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจติดตามของ ส.ต.ง.

การรับสมัครครัวเรือนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ปี 2565

การมอบหมายภารกิจของ นพต.หลังสิ้นสุดการทำงาน

การพัฒนาต่อยอดแปลงฯเป็นพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบระดับครัวเรือน ระดับตำบล

เยี่ยมชมผลการพัฒนาพื้นที่ ฐานเรียนรู้

ณ พื้นที่แปลงครัวเรือน ต้นแบบฯ ม.3 ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

(Visited 13 times, 1 visits today)