ประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ฯ เพื่อความพร้อมงานวันสถาปนากองทุนแม่ฯ ประจำปี ๒๕๖๔

เข้าชม 13 ครั้ง

🌎🌎 ประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ฯ เพื่อความพร้อมงานวันสถาปนากองทุนแม่ฯ ประจำปี ๒๕๖๔ 🌎🌎

📰 วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร โดย นางวิไลวรรณ เรืองเทศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นายณัฐวุฒิ โล่ห์เงิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

📰 ในการนี้ นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายวิษณุ จันทร์โพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนแม่ฯ ทั้ง ๗ อำเภอ เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ฯ จากนายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร , การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร , การดำเนินงานโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชกลุ่มเสี่ยงและผุ้ผ่านการบำบัด และการเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นต้น

(Visited 13 times, 1 visits today)