ติดตาม “โคก หนอง นา” อย่างใกล้ชิด ยึดหลักถูกต้องตามระเบียบฯ

เข้าชม 12 ครั้ง

🌎🌎 ติดตาม “โคก หนอง นา” อย่างใกล้ชิด ยึดหลักถูกต้องตามระเบียบฯ 🌎🌎

📰  วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร โดย นางวิไลวรรณ เรืองเทศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นางอุไรศิลป์ ไวยากรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ , นางสาวรัตนา ต่อซอน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ , นางสาวปนัดดา ผิวคำ อาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.) และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ดำเนินการลงตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรมแปลงนาพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงนายวินิส คนเพียร หมู่ที่ ๓ ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

📰 วัตถุประสงค์ของการลงตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ มุ่งหวังให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาก่อเกิดประโยชน์และคุ้มค่ากับครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้มากที่สุด ทั้งเป็นการกำกับดูแลให้ดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามระเบียบของทางราชการอีกด้วย

(Visited 12 times, 1 visits today)