เอามื้อสามัคคี! ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมให้ สร้างรอยยิ้ม

เข้าชม 14 ครั้ง

🌎🌎 เอามื้อสามัคคี! ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมให้ สร้างรอยยิ้ม 🌎🌎

📰 วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร โดย นางวิไลวรรณ เรืองเทศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตำบลมุกดาหาร และตำบลใกล้เคียง ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคีกับครัวเรือนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลงนางสาวออมทรัพย์ เวชยันต์เวณิชชัย บ้านด่านคำ หมู่ที่ ๖ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีของคนในชุมชน โดยร่วมแรงในการพัฒนาและปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้สวยงาม , ร่วมใจจากคนในชุมชนและชุมชนอื่นใกล้เคียงในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ , ร่วมให้โดยผู้ที่มาร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีนำอาหารมาแบ่งปันรับประทาน โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี้ ๑. กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นและเป็นแหล่งอาหารที่ยั่งยืนในอนาคต , ๒. กิจกรรมทำฝาย เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ สร้างความชุ่มชื้นให้ดิน ป้องกันไม่ให้น้ำไหลเร็วเกินไป ป้องกันการชะล้างหน้าดิน และ ๓. กิจกรรมทำแนวกันไฟ เนื่องจากมีการเผาซังข้าวในที่ดินใกล้เคียงแล้วอาจลุกลามสร้างความเสียหายได้

(Visited 14 times, 1 visits today)