ขับเคลื่อนเชิงรุก! กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” พื้นที่ครัวเรือนนายสุริยันต์ ล้ำเลิศ

เข้าชม 13 ครั้ง

🌎🌎 ขับเคลื่อนเชิงรุก! กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” พื้นที่ครัวเรือนนายสุริยันต์ ล้ำเลิศ 🌎🌎

🔅 วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร , นายอำพร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และนางวิไลวรรณ เรืองเทศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร , เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร , นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ของอำเภอเมืองมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา โมเดล ณ แปลงนาของนายสุริยันต์ ล้ำเลิศ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาสีนวน โดยดำเนินกิจกรรม ดังนี้ ๑. กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร , ๒. กิจกรรมห่มฟาง เลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช , ๓. กิจกรรมสร้างสะพานข้ามคลองใส้ไก่ และ ๔. กิจกรรมทำแซนวิชปลา

🔅 ผลที่คาดว่าจะได้รับ นพต. และครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ๑. มีความรู้ความเข้าใจในการห่มดิน น้ำชาม-แห้งชาม ในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน เพื่อให้ดินเลี้ยงพืชที่ปลูกในแปลงมีความเจริญงอกงาม เกิดดอกออกผลอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนเพิ่มขึ้น , ๒.แนะนำให้ครัวเรือนเป้าหมายและ นพต. ได้จัดทำบัญชีครัวเรือน ทุกวันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบรายรับ-รายจ่ายของตนเอง , ๓.วางแผนชีวิต เพื่อพัฒนายกระดับการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและพ้นความยากจน และ ๔. การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร แนะนำครัวเรือนให้ปลูกผักเพิ่ม อย่างน้อยครัวเรือนละไม่ต่ำกว่า ๑๐ ชนิด พร้อมทั้งจัดเก็บเมล็ดพันธุ์พืชไว้ทำพันธุ์ แจกจ่าย หรือจำหน่ายต่อไป

(Visited 13 times, 1 visits today)