การฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตรระยะสั้น การใช้แผนที่/เครื่องมือภูมิศาสตร์ เพื่อการสำรวจและจัดทำข้อมูลกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

เข้าชม 7 ครั้ง

🌎🌎 การฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตรระยะสั้น การใช้แผนที่/เครื่องมือภูมิศาสตร์ เพื่อการสำรวจและจัดทำข้อมูลกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 🌎🌎

วันที่ ๒๐ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตรระยะสั้น โดย สทอภ. ผ่าน Zoom Cloud Meeting หลักสูตรการใช้แผนที่/เครื่องมือภูมิศาสตร์ เพื่อการสำรวจและจัดทำข้อมูลกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและจัดทำข้อมูลกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เป็นการบันทึกข้อมูลกลุ่มเป้าหมายผ่านระบบออนไลน์ ใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาต่อยอดและการติดตามงาน โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 8 ราย

ในการนี้ นางสาวพิณพิชญา ก่อคุณ มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ โล่ห์เงิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 7 times, 1 visits today)