กิจกรรมเอามื้อสามัคคี KICK OFF ตำบลบ้านโคก

เข้าชม 2 ครั้ง

🌎🌎 กิจกรรมเอามื้อสามัคคี KICK OFF ตำบลบ้านโคก 🌎🌎

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวพิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ อำเภอเมืองมุกดาหาร จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี KICK OFF ตำบลบ้านโคก ณ พื้นที่โคกหนองนาโมเดลครัวเรือนต้นแบบแปลง นายเก่งกล้า สุขรี่ บ้านโคกหินตั้ง ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พื้นที่ ๓ ไร่ โดยมีกิจกรรมปรับภูมิทัศน์โดนรอบแปลงโครงการ ใส่ปุ๋ยพวนดินไม้ ๕ ระดับ ที่ปลูกในพื้นที่รอบโครงการ เขียนและติดตั้งป้ายโครงการ และกิจกรรมหาอยู่หากิน

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการพัฒนาที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เตรียมความพร้อมพัฒนาสู่ฐานการเรียนรู้ในพื้นที่ ตำบลบ้านโคก สำหรับถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้กับประชาชนในชุมชน

(Visited 2 times, 1 visits today)