สพอ.เมืองมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖4 ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

เข้าชม 3 ครั้ง

🌎🌎 สพอ.เมืองมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) 🌎🌎

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. อำเภอเมืองมุกดาหารร่วมกิจกรรมประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๔ คณะกรรมการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อประเมินและพิจารณาคัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลงานดีเด่น (Best Practice) เป็นแบบอย่างให้แก่หมู่บ้านและชุมชนอื่น ซึ่งอำเภอเมืองมุกดาหาร ได้คัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นระดับอำเภอและเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

นายวิทยา ทองมหา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ พร้อมดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากองทุนแม่ฯ เป็นผู้กล่าวรายงานนำเสนอข้อมูลกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่คณะกรรมการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ซึ่งได้นำเสนอการนำเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นรูปธรรม เพื่อไม่ให้มีผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้เสพในชุมชน พร้อมทั้งติดตามเยี่ยมเยียนผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นคนดีสู่สังคม ค้นหาผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมอาชีพให้สามารถใช้ชีวิตได้ในสังคมโดยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก มีการระดมทุนศรัทธาและทุนปัญญาเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อที่จะนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งปัญหาอื่นๆ จนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบนวิถีแห่งความพอเพียงได้ ณ ที่ทำการกองทุนแม่บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 3 times, 1 visits today)