การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

เข้าชม 2 ครั้ง

🌎🌎 การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) 🌎🌎

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวพิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นายณัฐวุฒิ โล่ห์เงิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พบปะพูดคุยและชี้แจงวัตถุประสงค์การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมที่ ๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมย่อยที่ ๓ สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง จำนวน ๓ ราย จากตำบลบางทรายใหญ่ จำนวน ๒ ราย จากตำบลโพนทราย จำนวน ๑ ราย ในการนี้ผู้ใหญ่บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ ตำบลบางทรายใหญ่ ได้เข้าร่วมรับฟังการอบรมฯ ในครั้งนี้ด้วย

(Visited 2 times, 1 visits today)