การติดตามนิเทศการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร

เข้าชม 6 ครั้ง

🌎🌎 การติดตามนิเทศการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร🌎🌎

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร โดยนายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางสาววิไลลักษณ์ คนไว นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่นิติกร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร ออกมาติดตามนิเทศการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร โดยมีนางวิไลวรรณ เรืองเทศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกท่าน ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลตอบข้อซักถามต่างๆ

จากการที่ได้นิเทศติดตามการดำเนินงาน ท่านพัฒนาการจังหวัดมุกดาหารมีข้อเน้นย้ำในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองฯ ที่่ยังมียอดค้างชำระอยู่มาก, การจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค ที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จทันเวลา และการดำเนินงานโคกหนองนาที่ดำเนินการให้แล้วเสร็จและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

(Visited 6 times, 1 visits today)