ประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองมุกดาหาร ประจำเดือนกันยายน 2564

เข้าชม 4 ครั้ง

🌎🌎 อำเภอเมืองมุกดาหาร ประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองและฝ่ายรักษาความสงบ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 🌎🌎

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๐ น. นายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔  โดยได้ดำเนินภายใต้มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙)  พร้อมติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ นางสาวพิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นางวิไลวรรณ เรืองเทศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งการแจ้งและพิจารณาการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้น โครงการต่างๆที่ต้องได้รับความร่วมมือจากแต่ละหน่วยงานเพื่อให้เกิดผลบรรลุตามวัตถุประสงค์
👉 นอกจากนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร่วมกับอำเภอเมืองมุกดาหาร จัดบูธขายสินค้าท้องถิ่น พืชผัก อาหาร ของใช้ และผลิตภัณฑ์ O-TOP ของอำเภอเมือง เพื่อให้กลุ่มอาชีพได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นและประชาชนได้สนับสนุนสินค้าของท้องถิ่นตนเอง ณ หอประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

 

(Visited 4 times, 1 visits today)