สพอ.เมืองมุกดาหาร ร่วมจัดอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล ผ่านระบบการประชุมออนไลน์

เข้าชม 5 ครั้ง

สพอ.เมืองมุกดาหาร ร่วมจัดอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล ผ่านระบบการประชุมออนไลน์

วันที่ ๒๐ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔

สพอ.เมืองมุกดาหาร นำโดย นายโรจกร วรรณศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญ และเจ้าหน้าที่ สพอ.
นำผู้แทนครัวเรือนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล ในกิจกรรมอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล สำหรับครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (zoom) จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

โดยอำเภอเมืองมุกดาหาร แบ่งจุดการเรียนรู้เป็น ๒ จุด ได้แก่ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และแปลงนานางวิลัย ขันแข็ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน ๒๑ คน

ในการอบรม ประกอบด้วย หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ส.ค.ส.๒๕๔๗ วิกฤตระเบิดสี่ลูก ปรัชญา ๓ ระบบ ศาสตร์พระราชา ว่าด้วย ดิน น้ำ ป่า คน ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล การชมวิดีทัศน์และการถอดบทเรียนจากวีดีทัศน์เรื่อง แผ่นดินวิกฤต ผู้เข้าร่วมอบรมได้ มีความตั้งใจ และเข้าใจถึงที่มาความสำคัญของโครงการมากขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการ การสร้างแบบจำลองโคก หนอง นา โมเดล การสาธิตวิธีการทำปุ๋ย ทำยาทำความสะอาดจาน น้ำหมักรสจืด กิจกรรมเอามื้อสามัคคี และการนำเสนอผลการดำเนินงานพร้อมทั้งความรู้ความประทับใจในการฝึกอบรม

(Visited 5 times, 1 visits today)