คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562

เข้าชม 56 ครั้ง

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10 ต.บางทรายใหญ่รับคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านโนนสว่าง

(Visited 56 times, 1 visits today)