โครงการนำเสนอผลการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.

เข้าชม 65 ครั้ง

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 นางอุไรศิลป์ ไวยากรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยผู้นำ อช. ครัวเรือนต้นแบบ ภาคีเครือข่าย ได้รับมอบหมายจากนางสาวพิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการเภอเมืองมุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการนำเสนอผลการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ณ ห้องไพลิน โรงแรมพลอยพาเลซ

(Visited 65 times, 1 visits today)