ประชุมชี้แจงผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.

เข้าชม 39 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร ประชุมชี้แจงผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในห้วงเดือนธันวาคม 2561 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้

(Visited 39 times, 1 visits today)