19 มี.ค.61 คณะทำงานนิเทศตรวจติดตามตรวจสอบความถูกต้องการจัดเก็บ การบันทึกข้อมูล จปฐ.ปี ๒๕๖๑ ระดับจังหวัดมุกดาหารได้มานิเทศติดตามการจัดเก็บ การบันทึกข้อมูล จปฐ. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร โดย น.ส.พิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

เข้าชม 22 ครั้ง

(Visited 22 times, 1 visits today)