ข่าวประชาสัมพันธ์

นางศิรินทร์ทร ศรีสวัสดิ์

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน