ข่าวประชาสัมพันธ์

พิทักษ์ศิลป์ แก้วอุ่นเรือน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน