วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

บทบาท หน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ บริหารงานพัฒนาชุมชนและการบริหารการพัฒนา ในส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของอำเภอจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำในการส่งเสริมศักยภาพของผู้นำชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนการส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทั้งในด้านวิชาการและการปฏิบัติงานประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับ หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนจัดทำศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด บริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนรวบรวมและทำแผนงาน/โครงการของจังหวัด ในส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้บริการองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการบริหารและดำเนินงานเกี่ยว กับ ระบบ ข้อมูลและแผนงาน/โครงการ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบัญงานธุรการทั่วไปงานการเจ้าหน้าที่ งานงบประมาณการเงินและบัญชี งานประชาสัมพันธ์และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

มุ่งสู่วิสัยทัศน์
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ (Mission)

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีความสามารถในการบริหารจัดการและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
2. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่ประชาชนและชุมชน
3. สร้างความร่วมมือและส่งเสริมบทบาทเครือข่ายการพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับงานพัฒนาชุมชน ให้ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
4. พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล บุคลากรมีอุดมการณ์และเชี่ยวชาญ ในงานพัฒนาชุมชน

เป้าหมายสำคัญ
1. ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาตนเองสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
2. เศรษฐกิจฐานรากมีความมั่นคง คนในชุมชน มีงาน มีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. เครือข่ายการพัฒนาชุมชนสามารถขับเคลื่อนชุมชนสู่ความเข้มแข็ง และเกิดการเชื่อมโยงความร่วมมือ ทั้งในและต่างประเทศ
4. กรมการพัฒนาชุมชนเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล สมรรถนะสูง ทันสมัย บุคลากรมีอุดมการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในงานพัฒนาชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

๑. การเสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
๒. การเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน ตามแนวทางประชารัฐ
๓. เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลและเอื้ออาทร
๔. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ (Strategy)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

๑.๑ เสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อยกระดับงานพัฒนาชุมชน
๑.๒ พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
๑.๓ ยกระดับภาพลักษณ์องค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน ตามแนวทางประชารัฐ

๒.๑ สร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ
๒.๒ พัฒนาเครื่องสร้างสัมมาชีพชุมชน
๒.๓ ส่งเสริมชุมชนและภาคีร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
๒.๔ พัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
๒.๕ บริหารการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลและเอื้ออาทร

๓.๑ พัฒนาระบบการจัดการและการเข้าถึงแหล่งทุน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔.๑ เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
๔.๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
๔.๓ ส่งเสริมช่องทางการตลาด
(Visited 397 times, 1 visits today)