วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

บทบาท หน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ บริหารงานพัฒนาชุมชนและการบริหารการพัฒนา ในส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของอำเภอจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำในการส่งเสริมศักยภาพของผู้นำชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนการส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทั้งในด้านวิชาการและการปฏิบัติงานประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับ หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนจัดทำศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด บริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนรวบรวมและทำแผนงาน/โครงการของจังหวัด ในส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้บริการองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการบริหารและดำเนินงานเกี่ยว กับ ระบบ ข้อมูลและแผนงาน/โครงการ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบัญงานธุรการทั่วไปงานการเจ้าหน้าที่ งานงบประมาณการเงินและบัญชี งานประชาสัมพันธ์และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

๑. พัฒนาระบบกลไกมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การพึ่งตนเอง
๒. พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้
๓. สร้างระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง และบุคลากรมีอุดมการในงานพัฒนาชุมชนและเชี่ยวชาญการทำงานเชิงบูรณาการ

เป้าประสงค์ (Goal)

๑. เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และองค์กรแห่งการเรียนรู้
๒. เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

๑. การเสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
๒. การเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน ตามแนวทางประชารัฐ
๓. เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลและเอื้ออาทร
๔. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ (Strategy)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

๑.๑ เสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อยกระดับงานพัฒนาชุมชน
๑.๒ พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
๑.๓ ยกระดับภาพลักษณ์องค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน ตามแนวทางประชารัฐ

๒.๑ สร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ
๒.๒ พัฒนาเครื่องสร้างสัมมาชีพชุมชน
๒.๓ ส่งเสริมชุมชนและภาคีร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
๒.๔ พัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
๒.๕ บริหารการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลและเอื้ออาทร

๓.๑ พัฒนาระบบการจัดการและการเข้าถึงแหล่งทุน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔.๑ เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
๔.๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
๔.๓ ส่งเสริมช่องทางการตลาด
(Visited 360 times, 1 visits today)