พช.เมืองพัทลุง จัดประชุมซักซ้อม/ทบทวนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับอำเภอ

พช.เมืองพัทลุง จัดประชุมซักซ้อม/ทบทวนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับอำเภอ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.
นางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ นายอำเภอเมืองพัทลุงเป็นประธานในการเปิดการประชุมคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต..เพื่อซักซ้อม/ทบทวนการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ..ทั้งนี้ยังให้กำลังใจและชื่นชมในการทำงานเพื่อประโยชน์กับส่วนรวมเสริมสร้างชุมชนเข็มแข็งช่วยเหลือซึ่งกันและกัน..อยู่บนพื้นฐาน “จนเงินแต่ไม่จนน้ำใจ”
โดยมีนางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดการประชุม เพื่อทบทวนสร้างความรู้ความเข้าใจโดยมีประเด็นดังนี้
-เพื่อพัฒนาคน โดยใช้หลักคุณธรรม ๕ ประการ
-เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเป็นแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ
-เพื่อพัฒนาสังคมร่วมมือร่วมใจช่วยเหลืออาทรต่อกัน….
นางรัชนีย์ ชูเชื้อ นว.พช.ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บรรยายการขับเคลื่อนงานกลุ่มออมทรัพย์ ฯ ตามแนวทางกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งชี้แจงแบบการประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์ฯ ตามหลักธรรมมาภิบาล 4 ประการ
และทบทวนการจัดตั้งเครือข่ายคณะกรรมการฯระดับอำเภอให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้การบริหารงานสัมฤทธิ์ผลต่อไป
ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน 40 กลุ่ม รวม 120 คน ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองพัทลุง การจัดประชุมครั้งนี้ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณจากราชการ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง
#ขจัดความยากจน
# 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.เมืองพัทลุง

(Visited 1 times, 1 visits today)