โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ทฤษฎีใหม่ รูปแบบโคกหนองนา โมเดล

12 ตุลาคม 2564 นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมการดำเนินงาน จำนวน 2 แปลง คือ แปลงนายมานพ แสงจันทร์ หมูาที่ 8 ตำบลนาท่อม และ แปลงนายสมนึก แก้วเนียม หมู่ที่ 9 ตำบล เขาเจียก โดยมี ทีมงานจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง พร้อมด้วย กำนันตำบลเขาเจียก ทีมงานของ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ตำบลเขาเจียก ประธาน ศอช.ต.นาท่อม และ ผู้นำ อช.ต.นาท่อม ให้การต้อนรับ
ทั้ง 2 แปลง มีผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการบริหารจัดการน้ำ การจัดการพื้นที่ ในการปลูกผัก เลี้ยงปลา ปลูกพืช ผสมผสาน เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว อีกทั้งสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ได้

(Visited 10 times, 1 visits today)