โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ทฤษฎีใหม่ รูปแบบโคกหนองนา โมเดล

12 ตุลาคม 2564 นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพั [...]

อ่านต่อ