สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

🌾สพอ.เมืองพัทลุง🌶️
วันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง มอบหมายนางตรีวรรณ ไชยวรรณ์และนางสาวธนัชชา เพ็ชรเล็ก นักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านนอกทุ่ง ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
📌ในการนี้ ครัวเรือนโคก หนอง นา โมเดล นายบุญยืน ศิริสม มอบเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่ครัวเรือน
ปราชญ์สัมมาชีพ มอบต้นพันธุ์ฟ้าทลายโจรให้แก่ครัวเรือน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน #ChangeForGood
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
#Change for good#
🌶️พช.เมืองพัทลุง ภาพ:ข่าว🌾

(Visited 8 times, 1 visits today)