สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุงดำเนินโครงการ “คนเมืองลุง ไม่ทุ่มกัน” ณ ตำบลปรางหมู่


ตำบลปรางหมู่ วันที่ 3 ก.ย.64 เวลา 13.30 น. ปลัดประจำตำบลปรางหมู่, พัฒนากรตำบลปรางหมู่,เกษตรตำบลลำปำ, ผอ.รพสต.ปรางหมู่ประชุมร่วมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน ชี้แจงข้อมูล แจกจ่ายแบบสำรวจกลุ่มเปราะบางเพื่อจัดเก็บข้อมูล ขับเคลื่อนโคงการ “คนเมืองลุง ไม่ทุ่มกัน”

(Visited 7 times, 1 visits today)