สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุงดำเนินโครงการ “คนเมืองลุง เราไม่ทุ่มกัน” ณ ตำบลร่มเมือง


ตำบลร่มเมือง วันที่ 3 ก.ย.64 เวลา 13.30 น. ปลัดประจำตำบลร่มเมือง, พัฒนากรตำบลร่มเมือง,เกษตรตำบลร่มเมือง, ผอ.รพสต.ร่มเมืองประชุมร่วมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน ชี้แจงข้อมูล แจกจ่ายแบบสำรวจกลุ่มเปราะบางเพื่อจัดเก็บข้อมูล ขับเคลื่อนโคงการ “คนเมืองลุง ไม่ทุ่มกัน”

(Visited 3 times, 1 visits today)