สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง ประชุมโครงการ “คนเมืองลุง เราไม่ทุ่มกัน”

26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ (ศจพ.จ.พัทลุง) จัดดีเดย์ พร้อมกันทุกตำบลเปิดปฏิบัติการโครงก ารคนเมืองลุง เราไม่ทุ่มกัน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง โดย นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิด มี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความยากจน 5 มิติ (สุขภาพ/ความเป็นอยู่/การศึกษา/รายได้/การคนจน เข้าถึงบริการภาครัฐ)
การจัดดีเดย์พร้อมกันทุกตำบลในวันนี้ ศจพ.จ.พัทลุง ได้มอบหมายภารกิจให้ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยระดับตำบลได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลคนจนระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2564 เพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน นำไปใช้ชี้เป้าครัวเรือนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของทุกหน่วยงานต่อไป ซึ่งอำเภอเมืองพัทลุงมีฐานข้อมูลที่ต้องตรวจสอบ จำนวน 2,861 คน

(Visited 4 times, 1 visits today)