สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาและดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤต โควิด-19

🌾@พช.เมืองพัทลุง🌶️
วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง เจ้าหน้า พัฒนาชุมชน นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครัวเรือนโคกหนองนา โมเดล ร่วมกันจัดกิจกรรมในพื้นที่โดยการบูรณาการกิจกรรม ดังนี้
1. ปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 โดยร่วมกันปลูกไม้ยืนต้น เช่น พยอม มะฮอกกานี มะค่าโมง สะเดาเทียม กระโดน ณ แปลงโคก หนอง นา นายสมปอง โอทาวัฒนา บ้านดอนแบก ม.1 ต.ปรางหมู่
2. การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤตโควิด – ๑๙ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือครัวเรือนโคก หนอง นา โมเดล ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน จำนวน 10 คน ในการกิจกรรมครั้งนี้มีนายสมปอง โอทาวัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร พืชยืนต้น
ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรม มีนายประโมทย์ ดำจวนลม ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาพัฒนาจังหวัดพัทลุง ได้ชี้แจงและให้แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤตโควิด – 19 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมนำไปสู่การปฎิบัติและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต
🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🌶️
🥝🥑 พช.เมืองพัทลุง : ภาพ/ข่าว

(Visited 12 times, 1 visits today)