สตรีเมืองลุง…ผลงานเด่นระดับจังหวัด

“ พช.เมืองพัทลุง : ประเมินคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)”
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ และนายชาญณรงค์ วงษ์เนียมผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เลขานุการคณะกรรมการฯ ผ่านห้องประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่
เวลา 09.00 น. นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง ร่วมกิจกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ซึ่งอำเภอเมืองพัทลุงมี 2 ประเภท ได้แก่
1) ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดีเด่น ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
2) ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ได้แก่ กลุ่มต่อยอดขยายกิจการกลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านหัวยาง หมู่ที่ 1 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ทั้งนี้ ในการประเมินคัดเลือกฯ ครั้งนี้ ใช้มาตรการการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามประกาศของจังหวัดพัทลุง โดยให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ นำเสนอข้อมูลประกอบการบรรยาย (Power Point) การจัดทำสื่อผ่านเคลื่อนไหว (Clip Video) และการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เข้ารับการประเมินฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลงานเด่นที่ผ่านมา

(Visited 37 times, 1 visits today)