พช.เมืองพัทลุง ประชุมแจ้งสถานะการเงินของกลุ่มออมทรัพย์ฯและกองทุนหมู่บ้านให้ที่ประชุมทราบและให้สมาชิกยืนยัน

🌾@สพอ.เมืองพัทลุง🌶️
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564
นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง มอบหมาย นางรัชนีย์ ชูเชื้อ นางตรีวรรณ ไชยวรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ สทบ.สาขา 10 ประชุมชี้แจงสมาชิกกองทุนหมู่บ้านบ้านปรางหมู่ ม.8 กรณีร้องเรียนสมาชิกขอถอนเงิน ออมทรัพย์ฯและไม่สามารถถอนคืนได้ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน ม.7 ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง
ทั้งนี้ นิติกร สทบ.10 ได้ให้คำแนะนำและแนวทางแก้ปัญหาดังนี้
1. มีระเบียบกลุ่มออมทรัพย์ฯ
2. แจ้งสถานะการเงินของกลุ่มออมทรัพย์ฯและกองทุนหมู่บ้านให้ที่ประชุมทราบและให้สมาชิกยืนยัน

🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🌶️
🥝🥑 พช.เมืองพัทลุง : ภาพ/ข่าว

(Visited 13 times, 1 visits today)