“พช.พัทลุง จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 “

“พช.พัทลุง จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 ”
วันที่ 2 เมษายน 2564
⏰เวลา 09.30 น.
นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 ณ วัดตะโหมด ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ในการนี้นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุงกล่าวรายงาน โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชน ผู้นำกลุ่มองค์กร และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นายชัชชลิต บุญศิริ นายอำเภอตะโหมด กล่าวต้อนรับ และพัฒนาการจังหวัดพัทลุง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ โดยการนำดอกผลไปใช้เป็นทุน ในการพัฒนาเด็กและครอบครัวผู้ด้อยโอกาสให้มีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อเจริญเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป
ทั้งนี้มีกิจกรรมที่สำคัญคือการมอบทุนแก่เด็กยากจนและผู้ด้อยโอกาสจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่อำเภอตะโหมด จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2522 เพื่อเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี ที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ต่อมาในปี 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกรุณาธิคุณรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยพระราชทานพระราชานุญาต ให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” และกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา โดยดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ซึ่งในปี 2564 นี้ จังหวัดพัทลุงมียอดเงินสมทบที่ได้จากกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเงินทั้งสิ้น 278,029 บาท

🌾🌶️พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียังยืน🌶️🌾
# Change for good
🥝🥑พช.เมืองพัทลุง :ภาพ/ข่าว🥝🥑……

(Visited 69 times, 1 visits today)