“ผ้าไทยใส่ให้สนุก ผ้าพัทลุง Amazing ยิ่งกว่าเดิม”

🌾สพอ.เมืองพัทลุง🌶️
วันที่ 31 มีนาคม 2564 นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุงพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมกิจกรรมรวมพลังสตรีเนื่องในวันสตรีสากล จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 34 ประจำปี 2564 “ผ้าไทยใส่ให้สนุก ผ้าพัทลุง Amazing ยิ่งกว่าเดิม” ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า)
ทั้งนี้ นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุงกล่าวรายงาน โดยมี ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) เป็นประธานฯ นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน กลุ่มองค์กรเครือข่าย ร่วมเป็นเกียรติฯ
กิจกรรมรวมพลังสตรีเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2564 “ผ้าไทยใส่ให้สนุก ผ้าพัทลุง Amazing ยิ่งกว่าเดิม” ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1) การรวมพลังสตรีจาก 65 ตำบล 1,950 คน ในกิจกรรมไลน์แดนซ์ ( Line Dance) กิจกรรมแปลอักษร
2) การการมอบโล่เชิดชูเกียรติสตรีดีเด่น ประจาปี 2564 ให้แก่สตรีดีเด่น 16 คน
3) การประกวดเดินแบบผ้าไทย จาก 11 อำเภอ/เทศบาลเมือง จำนวน 12 ทีมรวม 120 คน ในกิจกรรม“ผ้าไทยใส่ให้สนุก ผ้าพัทลุง Amazing ยิ่งกว่าเดิม”
โดยมีการแสดงเดินแบบโชว์จากทีมอสม. ทีมอสก. ทีมศรีบาติก เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง และทีมกิตติมศักดิ์ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก
นอกจากนั้น ยังมีการประมูลผ้าพิมพ์ลายโบราณเมืองชัยบุรี ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ของกลุ่มศิวนาฎกนกไทย ในราคาประมูล 5,999 บาท ซึ่งรายได้ทั้งหมด สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและเด็กยากไร้ต่อไป
ในการนี้ จังหวัดพัทลุงได้ดำเนินการจัดงานวันสตรีสากลมาอย่างต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลา 34 ปี โดยการจัดงานสตรีสากลในปีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เฉลิมฉลองสิทธิสตรี พัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีทุกระดับให้มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นแกนนำหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน การแสดงถึงความรัก ความสามัคคี และประกาศเชิดชูเกียรติแก่สตรีที่มีผลงานดีเด่น 2) เพื่อใช้พลังสตรีในการขับเคลื่อนการสื่อสาร อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน
ทั้งนี้ งานวันสตรีสากลจังหวัดพัทลุงครั้งที่ 34 จะมีการแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้ากลุ่มอาชีพสตรี และคาราวานสินค้า ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 9 เมษายน 2564 ณ บริเวณถนนทางเสด็จ และถนนกุมารศึกษา อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

🌾🌶️พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียังยืน🌶️🌾
# Change for good
🥝🥑พช.เมืองพัทลุง :ภาพ/ข่าว🥝🥑……

(Visited 51 times, 1 visits today)