ทีมงาน พช.เมืองพัทลุงประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

🌾🌶️สพอ.เมืองพัทลุง🌶️🌾
16 ก.พ.64 เวลา 09.00 น. นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน/ตำบลเป้าหมายและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยพื้นที่เป้าหมาย คือ บ้านนางเกรียง หมู่ 2 ตำบลปรางหมู่ รวมทั้ง การน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2
ในการนี้ นายประพันธ์ วรรณบวร ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้คำแนะนำการดำเนินงานด้วย

(Visited 11 times, 1 visits today)