องค์ความรู้โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ประจำปี 2563โครงการ 1 พัฒนากร 1 ตำบลเข้มแข็ง ตำบลพญาขัน

องค์ความรู้โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ประจำปี  2563โครงการ 1 พัฒนากร 1 ตำบลเข้มแข็ง ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

โดยนายธีรยุทธ  เศียรอุ่น  ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง

(Visited 76 times, 2 visits today)