พช.เมืองพัทลุงสนับสุนนการดำเนินงาน OTOP อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นางรัชนีย์ ชูเชื้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง สนับสนุน แนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP แก่กลุ่มสานสายใย บ้านท่าสำเภาเหนือ (ผลิตภัณฑ์จักสานจากกระจูด) หมู่ที่ 7 ตำบลชัยบุรี และกลุ่มจักสานเส้นพลาสติกบ้านหนองจิก ม.5 ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง

(Visited 102 times, 1 visits today)