โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ 1 อำเภอ 1 โมเดลต้นแบบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง ทีมเข้มแข็ง เพื่อการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ 1 อำเภอ 1 โมเดลต้นแบบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง ทีมเข้มแข็ง เพื่อการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยนางสาวอิ่มใจ  คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

(Visited 15 times, 1 visits today)