30-31 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลท่ามิหรำ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง ดำเนินงานโครงการประเภทงบเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพัทลุง ภายใต้ชื่อโครงการการคัดแยกขนยะในครัวเรือน ลดมลพิษ-ลดโรค เพื่อชุมชนสะอาดปราศจากภัย:ธนาคารขยะรีไซเคิล ณ เทศบาลตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

30-31 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลท่ามิหรำ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง ดำเนินงานโครงการประเภทงบเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพัทลุง ภายใต้ชื่อโครงการการคัดแยกขนยะในครัวเรือน ลดมลพิษ-ลดโรค เพื่อชุมชนสะอาดปราศจากภัย:ธนาคารขยะรีไซเคิล ณ เทศบาลตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง กิจกรรมประกอบด้วย ประชุมเชิงปฏิบัติการ สาธิตการคัดแยกขยะ และศึกษาดูงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 10 คน รวม 100 คน

(Visited 25 times, 1 visits today)