21 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง จัดกิจกรรมทำความสะอาดที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง ตามโครงการบ้านสวย เมืองงาม สถานที่ราชการสะอาด ณ บริเวณ ร้านอาหารและโรงจอดรถด้านทิศใต้ ของที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง

[...]

อ่านต่อ

20 ส.ค.62 เวลา 13.30 -14.30 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุงนางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง เป็นวิทยากร หัวข้อ ” อาการปลอดภัย เพื่อการท่องเที่ยว” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 คน ประกอบด้วย นายอำเภอเมืองพัทลุง ห้วหน้าส่วนราชการ ผู้แทน อปท. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอย ถนนบายพาส

[...]

อ่านต่อ

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัมนาการอำเภอเมืองพัทลุง ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 4 ดครงการ และประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 4 โครงการ โดยมี นายพงศ์เทพ ประทุมสุวรรณ นายอำเภอเมืองพัทลุง เป็นประธานฯ

[...]

อ่านต่อ

13-15 สิงหาคม 2562 นางเกศกนก ชูเกลี้ยง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง ร่วมกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมที่ 3 ฝึกปฏิบัติอาชีพในครัวเรือน ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ม.1 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีนรรมราช

[...]

อ่านต่อ

15 สิงหาคม 2562 นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง เยี่ยมผู้ประกอบการ OTOP งานศิลปาชีพประทีปไทย ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานร อ.ปากเกล็ด จ.นนทบุรี

[...]

อ่านต่อ

วันนี้ (10 สค.2562) นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พอ.เมืองพัทลุง มอบหมายนายภีรพล ฤทธิวงศ์ นว.พช.ชำนาญการ และ จนท.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง ร่วมกิจกรรม วันกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองพัทลุง ณ หอประชุมอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

[...]

อ่านต่อ