๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประชุมหมู่บ้านขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี ๒๕๖๐ บ้านคอกวัว หมู่ ๑ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง ประเมินตัวชี้วัด

๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประชุมหมู่บ้านขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี ๒๕๖๐ บ้านคอกวัว หมู่ ๑ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง ประเมินตัวชี้วัด

(Visited 217 times, 1 visits today)