๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประชุมหมู่บ้านขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี ๒๕๖๐ บ้านคอกวัว หมู่ ๑ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง ประเมินตัวชี้วัด

๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประชุมหมู่บ้านขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้า [...]

อ่านต่อ

7 มิถุนายน 2560ประชุมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ.สัมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน กลุ่มเครื่องแกงบ้านหูยาน ม.8 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง

ประชุมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ.สัมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน [...]

อ่านต่อ