โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์

พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง

นายภีระพล ฤทธิวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลควนมะพร้าว ตำบลตำนาน

นางสมศรี จิตรเวช

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลท่าแค

นางสาวยินดี วรรณขาว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเขาเจียก ตำบลโคกชะงาย

นางกฤษติยา ชูแสง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลร่มเมือง ตำบลนาท่อม

นางตรีวรรณ ไชยวรรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลลำปำ

นางรัชนีย์ ชูเชื้อ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลชัยบุรี ตำบลปรางหมู่

นายธีรยุทธ เศียรอุ่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลพญาขัน ตำบลนาโหนด

นางสาวธนัชชา เพ็ชรเล็ก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลท่ามิหรำ

(Visited 1,004 times, 1 visits today)