โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์

พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง

นางวนิดา เพชรกาฬ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลควนมะพร้าว ตำบลโคกชะงาย

นางกฤษณ์ติยา ชูแสง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลนาท่อม และตำบลร่มเมือง

นางรัชนีย์ ชูเชื้อ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลชัยบุรี และตำบลปรางหมู่

นางตรีวรรณ ไชยวรรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลลำปำ และตำบลพญาขัน

นางสาวจิตรา หนูมาก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเขาเจียก

นางสาวธนัชชา เพ็ชรเล็ก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลท่ามิหรำ

นางปวีณา ชูสุดรักษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลตำนาน

นางสาวกัญจิกา สุทธิพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลนาโหนด

นายนนทลักณ์ สังข์มุสิกานนท์

อาสาพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลท่าแค

(Visited 1,235 times, 1 visits today)