โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์

พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง

นายภีรพล ฤทธิวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลควนมะพร้าว ตำบลตำนาน

นางสมศรี จิตรเวช

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบล

นางเกศกนก ชูเกลี้ยง

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลพญาขัน
ตำบลลำปำ

นางสาวยินดี วรรณขาว

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลเขาเจียก ต.โคกชะงาย

นางกฤษติยา ชูแสง

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลร่มเมือง ตำบลนาท่อม

นางรัชนีย์ ชูเชื้อ

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบ ต.ชัยบุรี ต.ปรางหมู

นายนนทลักษณ์ สังขสิกานนท์

อาสาพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลพญาขัน

(Visited 725 times, 1 visits today)